Wielkoć tekstu: A A A Newsletter    | Mapa serwisu    | Galeria zdjęć   
Znaki drogowe

Współpraca

Ponad 17,7 mln dla mazowieckich samorządów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dzisiaj „na stole” leży blisko 18 mln zł, co oznacza prawie 20 km dróg na Mazowszu. Są to drogi, którymi mieszkańcy codziennie dojeżdżają do szkoły, do pracy, odwiedzają sąsiadów, jadą do kościoła, ośrodka zdrowia. To są też drogi, które zmieniają rejony mazowieckie, które dotychczas były poza zasięgiem inwestowania. To ma bardzo konkretny wymiar dla ogromnej liczby ludzi. Bardzo serdecznie dziękuje Państwu za obecność, ale również dziękuje za to, że możemy współpracować w dobrej sprawie. To jest niezwykle istotne. Ponad podziałami politycznymi, bo przecież tutaj nie ma znaczenia, kto skąd pochodzi i jakie są jego sympatie polityczne. Gratuluję Państwu tego, że to właśnie Państwo są na tej sali. Chętnych było wielu, ale to Państwo wygrali ten konkurs. Proszę przekazać moje gratulacje wszystkim swoim współpracownikom, którzy przygotowywali wnioski. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) to w trzech latach minionych latach, w których on działa – 896 zadań gminnych i powiatowych, na kwotę ponad 1,1 mld złotych. Drogi, które dzięki temu programowi zostały wybudowane lub zmodernizowane to 1200 km w województwie mazowieckim. Dodatkowo dzięki środkom z RFRD wybudowaliśmy 359 przejść dla pieszych, a to oznacza, że te drogi nie tylko są bardziej przejezdne, ale również bezpieczniejsze. – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.
Dofinansowanie, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały:
 • Powiat Przysuski – dwie umowy na łączną kwotę 1 524 334,96 zł na remont drogi powiatowej nr 3306W Ruski Bród – Hucisko – granica województwa oraz remont drogi powiatowej nr 3309W Gielniów – Gałki – Zielonka;
 • Powiat Grójecki – umowa na kwotę 2 708 776,11 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1610W Sadków – Lewiczyn w miejscowościach Belsk Duży, Grotów, Lewiczyn;
 • Miasto Ciechanów – umowa na kwotę 3 789 361,69 zł na budowę drogi gminnej nr 120103W, ul. Adama Asnyka w Ciechanowie;
 • Miasto i Gmina Pilawa – umowa na kwotę 1 385 583,84 zł na budowę dwóch odcinków dróg: 131095W ul. Stokrotki oraz ul. Bocznej na terenie Miasta Pilawa;
 • Gmina Sadowne – umowa na kwotę 649 814,22 zł na przebudowę drogi gminnej nr 420611W Złotki – Kolonia Złotki;
 • Gmina Kadzidło – umowa na kwotę 2 572 806,07 zł na budowę i rozbudowę drogi w miejscowości Kadzidło kol. Szwed;
 • Gmina Bieżuń – umowa na kwotę 722 373,44 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Karniszyn Parcele (droga nr 460101W Dębsk - Karniszyn Parcele);
 • Gmina Sońsk – umowa na kwotę 698 159,79 zł na przebudowę dróg gminnych 120903W i 120978W;
 • Gmina Pokrzywnica – umowa na kwotę 1 255 412,04 zł na przebudowę drogi gminnej relacji Dzierżenin – Trzepowo;
 • Gmina Bulkowo – umowa na kwotę 707 954,68 zł na przebudowę drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck, Etap II;
 • Gmina Maciejowice – umowa na kwotę 1 425 435,50 zł na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Oronne oraz Kobylnica;
 • Gmina Rościszewo – umowa na kwotę 334 218,36 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kuski i Komorowo, gmina Rościszewo.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na  szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i  bezpieczniej.
Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:
 • budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
 • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i  gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie:
 • zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 • budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
 • budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, samorządy z województwa mazowieckiego otrzymają w 2022 r. dofinansowanie na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i powiatowych w kwocie 300 800 909,17 zł. Dofinansowaniem na chwilę obecną objęte zostaną 162 zadania, z czego 17 zadań to zadania wieloletnie kontynuowane, a 145 to zadania, których realizacja rozpocznie się w 2022 r. Kolejne zadania ,znajdujące się na listach rezerwowych będą mogły zostać dofinansowane w przypadku wystąpienia oszczędności.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego: im niższe dochody podatkowe, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2021 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 896 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie ponad 1,1 mld zł. Długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem w latach 2019- 2021 to prawie 1 200 km, ponadto dofinansowaniem objęto podniesienie poziomu bezpieczeństwa na 359 przejściach dla pieszych, w tym 257 istniejących i 102 nowoprojektowanych.
dodano: 2022-05-17
© 2010 IBRD Strona główna   |  EDUKACJA   |  AKTUALNOŚCI   |  ZADANIA IBRD   |  KONTAKT   |  Galeria zdjęć realizacja strony www.
ibrd.pl - profesjonalna pomoc w dochodzeniu odszkodowań po wypadku. Obsługujemy odszkodowania komunikacyjne, wypadkowe i powypadkowe, na drodze.
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogš być już zapisane w przeglšdarce. Więcej informacji można znaleŸć w polityce plików cookie. X zamknij