Wielkoć tekstu: A A A Newsletter    | Mapa serwisu    | Galeria zdjęć   
Znaki drogowe

Współpraca

CZEGO MOŻEMY DOCHODZIĆ W PRZYPADKU:
 
Szkody osobowej:
 • zadośćuczynienia za ból i cierpienie fizyczne i psychiczne
 • zaliczki na poczet kosztów leczenia
 • zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny celem odwiedzin, kosztów specjalnych diet, odżywek leczniczych, kosztów zakupu środków opatrunkowych, ortopedycznych, sprzętu ortopedycznego, odpłatne wizyty lekarskie, kosztów pobytu w sanatorium, kosztów opieki drugiej osoby – jeśli ta była konieczna
 • kosztów koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych
 • zwrotu utraconych dochodów i korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim poszkodowanego lub osób nim się opiekujących
 • zwrotu kwot za zniszczoną odzież w wypadku i innych przedmiotów – rachunki, zniszczone przedmioty, odzież, oświadczenia
 • renty wyrównawczej, renty na zwiększone potrzeby
Wypadku ze skutkiem śmiertelnym
 • zwrotu wszelkich kosztów pogrzebu – rachunki, faktury w oryginałach (nagrobek, wszelkie usługi pogrzebowe, odzież dla zmarłego i najbliższej rodziny, kwiaty, wieńce, przechowanie zwłok, miejsce na cmentarzu, stypa, posługa duszpasterska)
 • zadośćuczynienia z tytułu pogorszonej sytuacji życiowej najbliższej rodziny zmarłego
 • renty alimentacyjnej
 • odszkodowanie za pogorszoną sytuację życiową
Szkoda rzeczowej (OC i AC)
 • odszkodowania (kalkulacja naprawy – niezależny rzeczoznawca)
 • kosztów holowania
 • kosztów parkowania
 • kosztów najmu pojazdu zastępczego ( w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i uzasadnionych przypadkach dla osób fizycznych )
 • zwrotu utraconych korzyści (samochód wykorzystywany do działalności gospodarczej)
 • kosztu sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy
 • zwrotu z tytułu ubytku wartości handlowej pojazdu w związku z uszkodzeniem
 • zwrotu innych kosztów powstałych w następstwie uszkodzenia pojazdu
Wypadki w miejscach publicznych
 
Wypadki w miejscach publicznych zdarzają się bardzo często i mogą być wynikiem czyjegoś zaniedbania.
Władze lokalne mają obowiązek utrzymywania dróg, parkingów, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, placów zabaw i innych miejsc publicznych we właściwym stanie. Także prywatni właściciele posesji lub ich zarządcy są zobowiązani do utrzymywania porządku i bezpieczeństwa na terenie sklepów, centrów handlowych i innych obiektów powszechnie używanych przez społeczeństwo.

Nie każdy poszkodowany wie, że przysługuje mu odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, którego doznał ulegając wypadkowi w miejscu publicznym. Jeżeli potknąłeś się lub poślizgnąłeś się na ulicy, czy też w miejscu publicznym z powodu dziury, nierównej nawierzchni, wadliwej konstrukcji, nieodśnieżonych chodników i doznałeś uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu może przysługiwać Ci prawo do dochodzenia odszkodowania.

Zgodnie z zapisem ustawy do miejsc publicznych należą: drogi publiczne, drogi wodne, obiekty i urządzenia transportu publicznego, lotniska, budynki zabytkowe, urzędy, placówki organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, obiekty publicznej ochrony zdrowia, przedszkola, domy opieki społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, obiekty sportowe, cmentarze, miejsca pamięci narodowej.
 
 
tel. 58 742-10-00
 
 
 
© 2010 IBRD Strona główna   |  EDUKACJA   |  AKTUALNOŚCI   |  ZADANIA IBRD   |  KONTAKT   |  Galeria zdjęć realizacja strony www.
ibrd.pl - profesjonalna pomoc w dochodzeniu odszkodowań po wypadku. Obsługujemy odszkodowania komunikacyjne, wypadkowe i powypadkowe, na drodze.
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogš być już zapisane w przeglšdarce. Więcej informacji można znaleŸć w polityce plików cookie. X zamknij