Wielkoć tekstu: A A A Newsletter    | Mapa serwisu    | Galeria zdjęć   
Znaki drogowe

Współpraca

W okresie ferii wiele dzieci skorzysta ze zorganizowanych form wypoczynku. Jednak część pozostanie w miejscu zamieszkania, co niestety może nieść ze sobą wiele zagrożeń. Nad bezpieczeństwem wszystkich tych, którzy wyjadą na zimowy wypoczynek i tych, którzy pozostaną w miastach, czuwać będą policjanci. W tym czasie funkcjonariusze na terenie całego kraju przeprowadzą działania profilaktyczne pod nazwą Bezpieczne ferie.
Nadmiar wolnego czasu, nuda połączona z niedostateczną opieką ze strony dorosłych prowadzi do wypadków drogowych, utonięć podczas korzystania z tzw. „dzikich” ślizgawek i lodowisk, a także innych wypadków wynikających z brawury, lekkomyślności i niewłaściwego gospodarowania czasem. Dlatego bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku zimowego jest priorytetem działań policyjnych. W tym czasie Policja na terenie całego kraju przeprowadzi działania profilaktyczne pod nazwą Bezpieczne ferie. Celem tej akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży korzystającym z zimowego wypoczynku.
W ramach działań profilaktycznych policjanci m.in.:
 • przeprowadzą spotkania z uczniami wszystkich rodzajów szkół, na których przedstawią możliwe zagrożenia oraz sposoby ich unikania,
 • kontrolować będą miejsca wypoczynku zimowego pod kątem właściwych warunków bytowych, należytej opieki i nadzoru, jaki powinien zapewnić organizator wypoczynku,
 • odbędą spotkania z dziećmi, młodzieżą i opiekunami, na których poruszone zostaną m.in. tematy zagrożeń związanych z narkomanią, alkoholizowaniem się młodzieży, odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, bezpieczeństwem zabaw zimowych itp.,
 • podejmą prewencyjne kontrole miejsc zabaw dzieci i młodzieży niekorzystających ze zorganizowanych form wypoczynku w zakresie bezpieczeństwa na placach zabaw i podwórkach, występowania zachowań patologicznych itp.,
 • przeprowadzą kontrole miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem sprzedawania go osobom nieletnim.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci, wyjeżdżających na zimowiska policjanci ruchu drogowego prowadzić będą wzmożone kontrole. Dlatego też, policjanci szczególną uwagę zwracać będą na:
 • stan trzeźwości kierowców autobusów,
 • braki w wyposażeniu - w tym także dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość - pojazdu, czas jazdy i postoju,
 • prawidłowość oświetlenia pojazdów,
 • dobór miejsc postoju w czasie podróży,
 • dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze.
Przypominamy wszystkim rodzicom i opiekunom, że każdy taki wyjazd można zgłosić dzwoniąc na numer 997. Jednocześnie prosimy, aby informacje o planowanych wycieczkach zgłaszane były przynajmniej z wyprzedzeniem. Apelujemy również do właścicieli i dysponentów autobusów, aby przed wyjazdami zorganizowanych grup dzieci i młodzieży dokonali przeglądu technicznego pojazdów, niezależnie od posiadania aktualnych badań.
Pamiętajmy, że w czasie wyjazdu dzieci mogą być narażone na kradzież, dlatego lepiej, aby pozostawiły w domu wartościowe przedmioty (telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, złotą biżuterię), markowe ubrania i większe kwoty pieniędzy. Przed wyjazdem dobrze również zwrócić dziecku uwagę na to, aby:
 • przestrzegało regulaminu zimowiska,
 • nie rozmawiało z osobami przypadkowo poznanymi i nie przyjmowało poczęstunku oferowanego przez osoby nieznajome,
 • nie oddalało się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,
 • zachowało szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez drogę i nie bawiło się w pobliżu ulicy czy torowiska.
Jednak wiele dzieci nie wyjedzie na zorganizowane zimowiska lecz zostanie w domach. Dlatego szczególny apel do rodziców, aby:
 • umożliwić dzieciom korzystanie z półkolonii, zajęć w szkołach, świetlicach, domach kultury czy kołach zainteresowań,
 • jeżeli jest to niemożliwe i dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników zapewnijmy najmłodszym opiekę osoby zaufanej,
 • zostawmy przy telefonie numery do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe (997 - policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe),
 • przekażmy sąsiadom klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,
 • przypominajmy dzieciom o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych,
Rodzice nastolatków, które udają się na wypoczynek w grupie młodzieży powinni dokładnie wiedzieć gdzie i z kim jedzie młoda osoba. Starajmy się poznać współuczestników wyjazdu i utrzymujmy z synem lub córką stały kontakt telefoniczny.
Planując zabawę na zamarzniętych zbiornikach wodnych, pamiętajmy, że wiąże się z tym wiele niebezpieczeństw. Musimy zawsze brać pod uwagę możliwość załamania się lodu, co dla nas samych lub innych osób może skończyć się tragicznie. Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpiecznej zabawy na lodzie:
 • jeśli to możliwe, zorganizujmy dzieciom zabawy na nadzorowanych lodowiskach i ślizgawkach. Będziemy wtedy pewni, że nasze pociechy mają zapewnioną fachową opiekę osób dorosłych,
 • jeśli dzieci mają się bawić na lodzie pokrywającym zbiornik wody, to powinni go wcześniej sprawdzić osoby dorosłe - lód musi mieć co najmniej 10 cm grubości i nie powinno być na nim przerębli. Także temperatura otoczenia musi być ujemna,
 • należy przestrzec dzieci, aby bez opieki dorosłych nie wchodziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora. Także pokrywa lodowa przysypana śniegiem jest bardzo zdradliwa, ponieważ pod warstwą śniegu nie widać przerębli,
 • na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby – mogą one przebywać w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to także wędkarzy),
 • bawiąc się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach – w razie wpadnięcia do wody łatwiej można się wydostać na powierzchnię,
 • jeśli usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy się, ale natychmiast zawróćmy w kierunku brzegu,
 • szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy. Należy też unikać miejsc zacienionych, gdzie przez pokrywę lodową widać płynącą wodę. W tych miejscach pod żadnym pozorem nie należy wchodzić na lód.
Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód:
 • w przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej położyć się płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód. Starajmy się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie,
 • kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, ponieważ pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego,
 • jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalki lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec,
 • jeśli niesienie pomocy wiąże się z niebezpieczeństwem natychmiast poinformuj osobę dorosłą, spokojnie opisz co i gdzie się stało. Zadzwoń na numer alarmowy 112,
 • po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny,
 • w miarę możliwości należy podać poszkodowanemu słodkie i ciepłe (ale nie gorące) płyny do picia. Osobę poszkodowaną powinien także obejrzeć lekarz.
Uwzględniając powyższe rady, dbamy nie tylko o bezpieczeństwo nas samych, ale i naszych bliskich. Zróbmy wszystko, aby te najbliższe wolne dni minęły nam bezpiecznie.
© 2010 IBRD Strona główna   |  EDUKACJA   |  AKTUALNOŚCI   |  ZADANIA IBRD   |  KONTAKT   |  Galeria zdjęć realizacja strony www.
ibrd.pl - profesjonalna pomoc w dochodzeniu odszkodowań po wypadku. Obsługujemy odszkodowania komunikacyjne, wypadkowe i powypadkowe, na drodze.
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogš być już zapisane w przeglšdarce. Więcej informacji można znaleŸć w polityce plików cookie. X zamknij