Wielkoć tekstu: A A A Newsletter    | Mapa serwisu    | Galeria zdjęć   
Znaki drogowe

Współpraca

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT HONOROWY  INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
 
Postanowienia ogólne:

1. Instytut  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (IBRD) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zadaniami i działaniami realizowanymi przez IBRD. Występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji IBRD.
2. Patronat IBRD jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału przedstawicieli IBRD w wydarzeniu. 
3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
4. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.
5. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym IBRD zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym IBRD a organizatorom udostępniany jest znak graficzny IBRD (logotyp do pobrania poniżej). 
6. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu IBRD oraz umieszczania logotypu IBRD w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.
7. IBRD nie obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowym (służących promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów).
8. IBRD nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.
9. IBRD nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym. 
10. W przypadku udzielenia patronatu przez  IBRD wnioskodawca  jest zobowiązany skonsultować  z IBRD  wystąpienia  do kolejnych podmiotów o patronat nad akcją nad która IBRD udzieliła patronatu.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach IBRD może zdecydować o przyznaniu patronatu wydarzeniom, które nie spełniają kryteriów określonych w punktach 1 – 10.
 
Tryb przyznawania patronatów:

1. Kwestia przyznania patronatu Instytutu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.
2. Prośba o przyznanie patronatu powinna zawierać:
        - wypełniony wniosek o patronat honorowy KRBRD (formularz do pobrania poniżej),
        - szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.
3. Prośby o przyznanie patronatu będą rozpatrywane po przekazaniu kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 2. W  wyjątkowych sytuacjach szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia może zostać dołączony w terminie późniejszym. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu IBRD.
4. Prośbę o patronat IBRD organizator powinien złożyć najpóźniej 4 tygodni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 

mailto:biuro@ibrd.pl ?subject=patronat

© 2010 IBRD Strona główna   |  EDUKACJA   |  AKTUALNOŚCI   |  ZADANIA IBRD   |  KONTAKT   |  Galeria zdjęć realizacja strony www.
ibrd.pl - profesjonalna pomoc w dochodzeniu odszkodowań po wypadku. Obsługujemy odszkodowania komunikacyjne, wypadkowe i powypadkowe, na drodze.
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogš być już zapisane w przeglšdarce. Więcej informacji można znaleŸć w polityce plików cookie. X zamknij