Wielkoć tekstu: A A A Newsletter    | Mapa serwisu    | Galeria zdjęć   
Znaki drogowe

Współpraca

Dzienne, mijania, drogowe, przeciwmgłowe… czy na pewno wiesz jak ich używać?

Dzienne, mijania, drogowe, przeciwmgłowe… czy na pewno wiesz jak ich używać?

Używanie świateł mijania

Zgodnie z artykułem 51 ust. 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym kierujący pojazdem ma obowiązek używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą lub  opadami atmosferycznymi ma obowiązek włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe  przednie lub oba te światła jednocześnie. Holując inny pojazd  należy też pamiętać, żeby włączyć światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności.
Używanie świateł do jazdy dziennej
W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.
Używanie świateł drogowych
W czasie od zmierzchu do świtu na drogach nieoświetlonych zamiast świateł mijania lub tez łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących lub pieszych poruszających się w kolumnie. Używając świateł drogowych kierujący  ma obowiązek przełączyć je na światła mijania w momencie, gdy zbliża się  do:
- pojazdu jadącego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył  światła drogowe- drugi ma obowiązek zrobić to samo.
- pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może zostać oślepiony
- pojazdu szynowego lub pojazdu komunikacji wodnej, jeśli  poruszają się one w takie odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących takimi pojazdami.
Warto zaznaczyć, że używanie świateł drogowych uzależnione jest od oświetlenia drogi ( np. latarniami ulicznymi) i nie ma znaczenia czy droga znajduje się w obszarze zabudowanym lub poza obszarem zabudowanym. Nie można używać ich w dzień, nawet podczas ograniczonej widoczności powietrza.
Używanie świateł przeciwmgłowych przednich
Kierujący pojazdem silnikowym  w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi ma obowiązek włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie – albo oba te światła jednocześnie.
Na drodze krętej, która oznaczona jest odpowiednimi znakami drogowymi kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również  w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Warto przypomnieć, że drogi kręte to takie, na których występują liczne zakręty. Są one oznaczone tabliczką T-5 wraz ze znakiem A-3 lub A-4.
Używanie świateł przeciwmgłowych tylnych
Kierujący pojazdem  może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów. W momencie poprawy widoczności kierujący pojazdem ma obowiązek niezwłocznie wyłączyć te światła.
O czym trzeba pamiętać?
Zgodnie z polskim prawem oświetlenie pojazdu powinno być homologowane a także odpowiadać warunkom technicznym zawartym w Rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Jeśli  oświetlenie zamontowane w pojeździe nie odpowiada przepisom auto uznaje się na niesprawne technicznie.
Jakie kary?
Nieużywanie wymaganych świateł na drogach publicznych jest wykroczeniem z artykułu 88 kodeksu wykroczeń.
Art. 88 kw: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia podlega karze grzywny
Zgodnie z artykułem 96§1 ust. 5 kodeksu wykroczeń właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia podlega karze grzywny.
Pojazd nienależycie zaopatrzony  w wymagane urządzenia lub przyrządy to pojazd, który nie posiada np. trójkąta, apteczki lub gaśnicy, natomiast pojazd, który jest wyposażony  w wymagane urządzenia, ale one nie  nadają się do  spełnienia swego przeznaczenia to np. niedziałające światła czy zużyty bieżnik opon.
Warto także przypomnieć, że pojazd niespełniający wymagań w zakresie wymaganego przepisami oświetlenia narusza przepisy porządkowe, a w niektórych przypadkach stwarza też zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z tym, zgodnie z artykułem 132 ust. 1 pkt.1 lit. a i b ustawy Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu. Za zatrzymany dowód rejestracyjny policjant wyda pokwitowanie, w którym określi sposób używania pojazdu do chwili usunięcia nieprawidłowości, wyznaczy termin zezwalający na używanie pojazdu lub wyda zakaz dalszej jazdy  na drogach publicznych. Jeśli kierowca nie zastosuje się do takich ograniczeń popełni wykroczenie określone w art. 92§ 1 kodeksu wykroczeń:
Art. 92 § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.
dodano: 2021-10-01
© 2010 IBRD Strona główna   |  EDUKACJA   |  AKTUALNOŚCI   |  ZADANIA IBRD   |  KONTAKT   |  Galeria zdjęć realizacja strony www.
ibrd.pl - profesjonalna pomoc w dochodzeniu odszkodowań po wypadku. Obsługujemy odszkodowania komunikacyjne, wypadkowe i powypadkowe, na drodze.
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogš być już zapisane w przeglšdarce. Więcej informacji można znaleŸć w polityce plików cookie. X zamknij